นักสืบเอกชน ในการสนับสนุนการทำงานของตำรวจ มีกี่ประเภท

อาชีพนักสืบเอกชน

อาชีพนักสืบเอกชน ในการสนับสนุนการทำงานของตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลตามตามสภาพที่คาดหวัง พบว่า นักสืบต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซื่อสัตย์ต่อนายจ้าง ไม่ทุจริต ยักยอกทรัพย์ ลักทรัพย์นายจ้าง ฉ้อโกงนายจ้าง โกหกให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ รายงานเท็จ เอาทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ไม่ทำให้นายจ้างหรือองค์กรเสียหาย ไม่ว่าจะทางแพ่งและทางอาญา ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ค้นหาหรือเสาะแสวงหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ตามความเป็นจริงและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่ล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินควร

ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ได้มาซึ่งความจริง ความถูกต้องแม่นยำ ความรอบคอบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้าง หรือแหล่งข้อมูลที่นักสืบได้ข้อมูลมาให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ถูกต้องและรักษาความลับของทางราชการ เป็นสายข่าวให้กับตำรวจ เป็นสายลับให้กับตำรวจเป็นผู้ช่วยตำรวจการสืบหาบุคคลที่มีหมายจับตามทางคดีอาญา ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า ในอนาคตที่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงและปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้นส่งผลให้การก่ออาชญากรรมมีมากขึ้น

อาชีพนักสืบเอกชน จะเป็นอาชีพที่จำเป็นและต้องเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมในการสืบค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ ความรอบคอบและเคารพกฎหมาย เพื่อปกป้องชื่อเสียงขององค์กร ต้องทำงานตามคำสั่งของหัวหน้างานหรือองค์กรที่ นักสืบเอกชน สังกัด ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีความอดทนทำงานไม่เป็นเวลา ความเตรียมพร้อมอยู่เสมอ รักษาความลับของลูกค้า ต้องมีความรับผิดชอบต่อองค์กรของชาติ ไม่นำความลับทางราชการไปเปิดเผยต่อองค์กรข้ามชาตินักสืบต้องให้ความร่วมมือสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อความสงบสุขของสังคมในกรอบของกฎหมาย ไม่กระทำการ
ผิดกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน ไม่เข้ากระบวนการยั่วยุ ส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมาย

เมื่อพบเห็นการกระทำความผิด ต้องเก็บหลักฐาน และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที เมื่อรู้แหล่งการกระทำความผิด ต้องแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี นักสืบไม่ควรรับงานที่สร้างความขัดแย้งในสังคม ไม่นำข้อมูลสำคัญของชาติไปเปิดเผยกับฝ่ายตรงข้าม ไม่รายงานข้อมูลที่แสดงความแตก แยกในสังคมและประเทศชาติ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทมีคุณธรรมและจริยธรรม

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thipjaree Chanruechai (2010) พบว่า หน้าที่และภารงานที่เป็นความรับผิดชอบของ นักสืบเอกชนควรเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างทำของโดยสัญญาจ้างทำของไม่จำเป็นต้องเป็นการจ้างให้ทำสิ่งของที่เป็นรูปร่างเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจนี้มีความชัดเจน เป็นระเบียบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงควรให้มีการตรากฎหมายเฉพาะว่าด้วยการประกอบธุรกิจนักสืบเอกชนทำนองเดียวกับต่างประเทศ เช่น
ประเทศไอร์แลนด์, สาธารณรับฝรั่งเศส เพื่อที่จะช่วยกำกับดูแล

รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนักสืบเอกชน ซึ่งจะเป็นผลดีกับการเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐที่มีความเข้าใจในการทำงานของนักสืบเอกชนและเล็งเห็นถึงความสำคัญของนักสืบเอกชนที่จะสามารถเข้ามาเป็นผู้ช่วยเหลือการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ สำหรับประชาชนทั่วไปก็มีความอุ่นใจว่านักสืบนักสืบเอกชนไม่ใช่ธุรกิจที่ไม่มีกฎหมายรองรับ เพราะการประกอบธุรกิจนี้จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายโดยนักสืบเอกชนมิได้มีสิทธิพิเศษในการทำงาน ไม่อาจจะล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ ส่วนผู้ว่าจ้างก็มั่นใจในมาตรฐานการทำงานของนักสืบเอกชน ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจเอกชน กล้าที่จะว่าจ้างให้สืบหาข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหลอกลวง ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจเอกชนเองที่จะได้รับการจ้างงานมากขึ้น สามารถทำงานได้สะดวกขึ้นและไม่ถูกกีดกันอย่างที่ผ่านมา

ประเภทของนักสืบ

นักสืบตำรวจ

ส่วนใหญ่ เป็นตัวแทน หน่วยงานบังคับ ใช้กฎหมาย ของรัฐ พวกเขา ได้รับการฝึกฝน และคัดเลือก จากรัฐบาล เพื่อดำเนินกิจกรรม สืบสวน ที่เกี่ยวข้อง กับการกระทำผิด ทางอาญา พวกเขา ยังเป็น ที่รู้จักกัน ในนาม นักสืบสาธารณะ เพราะเงินเดือน ของพวกเขา มาจากภาษี และเงินทุน จากรัฐบาล

นักสืบเอกชน สนับสนุนการทำงานของตำรวจ มีกี่ประเภท
นักสืบเอกชน สนับสนุนการทำงานของตำรวจ มีกี่ประเภท

กิจกรรมของนักสืบตำรวจ

  • การสืบสวนอาชญากรรม
  • การรวบรวมหลักฐาน การก่ออาชญากรรม
  • ดำเนินการสัมภาษณ์พยาน และผู้ต้องสงสัย
  • สังเกตกิจกรรม ที่น่าสงสัย
  • การจับกุม ผู้ต้องสงสัย
  • การเขียนรายงาน โดยละเอียด และกรอกแบบฟอร์ม ที่จำเป็น
  • การเตรียมคดี และการเป็นพยาน ในศาล

ซึ่งแตกต่าง จากเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทั่วไป นักสืบของตำรวจ มักสวมชุด ธรรมดา แทนที่ จะสวมเครื่องแบบ ตำรวจ และขับรถ ที่ไม่มีเครื่องหมาย พวกเขา อาจทำงาน แบบปกปิด หรือผ่านผู้ให้ข้อมูล บางครั้ง การสังเกต ติดตาม และบันทึก กิจกรรม ของอาชญากร ที่เป็นที่รู้จัก ก็เพียงพอ ที่จะรวบรวม หลักฐาน ที่จำเป็น สำหรับ คำฟ้อง private investigator thailand  อย่างไรก็ตาม หลักฐาน สำคัญ ส่วนใหญ่ ได้มาจาก การสอบปากคำ ทั้งอาชญากร และพยาน ก่อนที่จะทำ การจับกุม เจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องตรวจสอบ ให้แน่ใจ ว่าหลักฐาน ที่รวบรวมนั้น ถูกต้อง เป็นจริง และเชื่อถือได้ หลักฐานที่ดี ที่สุด ในการ ก่ออาชญากรรม คือคำสารภาพ โดยตรง และนักสืบ ของตำรวจ มีสิทธิ์ ใช้เทคนิค ทางจิตวิทยา การชี้นำ ที่ผิด และการโกหก เพื่อกระตุ้น ให้อาชญากร สารภาพ

นักสืบเอกชน
นักสืบเอกชน เป็นผู้เชี่ยวชาญ อัจฉริยะ ที่ได้รับ การฝึกฝน มาเป็นพิเศษ ซึ่งได้รับ การฝึกอบรม หลายชิ้น เกี่ยวกับ วิธีวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับอาชญากรรม และอาชญากร หลาย ๆ ชิ้น และคิดค้น วิธีการ และกลยุทธ์ ในการจับกุม และควบคุม กิจกรรม ของพวกเขา

โดยปกติ พวกเขา ไม่ได้เป็นสมาชิก ของกองกำลัง พวกเขา ไม่ใช่ตำรวจ หรือกองทัพ พวกเขา เป็นที่ปรึกษา ด้านความปลอดภัย ส่วนตัว ที่ได้รับ การว่าจ้าง จากหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน เพื่อเปิดเผย การกระทำ และอาชญากรรม ที่เป็นอันตราย ทั้งในสังคม หรือองค์กร

โดยปกติแล้ว ทุกครั้ง ที่ใช้ คำว่า ‘นักสืบ’ มักจะ อ้างอิง ถึงนักสืบเอกชน พวกนี้ เก่งมาก ในการค้นหา อะไร สักอย่าง พวกเขา ใช้วิธีการ สืบสวน ที่หลากหลาย เพื่อค้นหา สิ่งที่ต้องการ

และมัก จะให้คำตอบ สำหรับ คำถาม ทุกประเภท ทักษะ ลอจิก และความเข้าใจ ในการแก้ ปัญหา ทางเลือก คือความสามารถ บางประการ ที่จำเป็น ในการเป็นนักสืบ ที่ประสบ ความสำเร็จ นอกจากนี้ การคิด อย่างมีวิจารณญาณ และการไขปริศนา เป็นส่วนสำคัญ ของงาน โดยไม่คำนึง ถึงการสมัคร

ติดตามอาชญากรไซเบอร์

  • หาคนที่หายไป
  • การกู้คืนทรัพย์สินที่สูญหาย / ถูกขโมย
  • การติดตามและจับกุมฆาตกรต่อเนื่อง
  • Investigative Due Diligence เป็นต้น
  • เป็นที่น่าสนใจ ที่ทราบว่า นักสืบเอกชน บางคน เคยเป็น อดีตตำรวจ สายลับ เจ้าหน้าที่ ทหารบอดี้การ์ด และรปภ. ที่ตัดสินใจ ก้าวไป สู่อีกระดับหนึ่ง ในขณะ ที่ได้รับ มอบหมาย พิเศษ

นักสืบเอกชน ได้รับ ความคุ้มกัน จากรัฐบาล เนื่องจาก นักสืบเอกชน จำนวนมาก ถูกจำกัด อำนาจ ในการจับกุม หรือควบคุม ตัวผู้ร้าย เพราะพวกเขา ไม่มีอำนาจ ของตำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากพวกเขา ไม่ได้เป็น สมาชิก ของกองกำลัง

นักสืบคดีฆาตกรรม
นักสืบคดีฆาตกรรม มักมีส่วนร่วม ในภารกิจ ที่เสี่ยง โดยปกติแล้ว เมื่อมีคดีฆาตกรรม และไม่ทราบ ผู้กระทำผิด และยังไม่มี การชี้นำ ที่ชัดเจน ว่าใคร เป็นผู้ กระทำผิด จึงเป็นหน้าที่ ของนักสืบ คดีฆาตกรรม ที่จะต้อง คิดค้น วิธีการ และกลยุทธ์ ในการค้นหา ผู้ที่ ก่อเหตุ

นักสืบคดีฆาตกรรม แทบจะ แยกออก จากกันไม่ได้ กับอาชีพ ตำรวจ เมื่อไม่ได้ อยู่ในที่เกิดเหตุ อย่างจริงจัง นักสืบคดีฆาตกรรม จะตรวจสอบ ไฟล์คดี เพื่อหา เบาะแส หรือนำไปสู่ การไขปริศนา ที่ยาก นักสืบคดีฆาตกรรม ยังเก่งมาก ในการไขคดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *