แนวทางการส่งเสริมบทบาทของนักสืบเอกชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

นักสืบกับตำรวจ

ในการส่งเสริมบทบาทของ นักสืบเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงานของตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลนั้น ควรมีการออกกฎหมาย กำหนดมาตรการการทำงานของนักสืบเอกชน กำหนดวิธีการทำงานขอบเขตการทำงานของนักสืบเอกชน กำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน ว่านักสืบเอกชนสามารถทำหน้าที่อะไรได้บ้าง กำหนดการทำงาน การช่วยเหลืองานตำรวจอย่างไรบ้าง ทำงานร่วมทีมงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนข้อพยานหลักฐาน หาข้อเท็จจริง ยกระดับอาชีพนักสืบเอกชนเป็นวิชาชีพนักสืบเอกชน โดยจัดตั้งสมาคมหรือสภาผู้ประกอบการธุรกิจนักสืบเอกชน แต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานมีการสอบใบอนุญาตขึ้น ระเบียบทุกคนควรผ่านการทดสอบ ภาค ทฤษฎี และปฏิบัติมอบหมายให้ กองบังคับการสืบสวนตำรวจนครบาลเป็นองค์กรกลาง เพื่อรับผิดชอบเป็นกลไกควบคุมดูแล และ ตรวจสอบการทำงานของธุรกิจนักสืบเอกชน ให้กองบังคับการสืบสวนตำรวจนครบาลกำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างตำรวจนครบาลและธุรกิจนักสืบเอกชน และร่างจรรยาบรรณวิชาชีพ นักสืบเอกชน ให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ แสวงหาจุดร่วมของทั้งเจ้าหน้าที่ และนักสืบเอกชนเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคล (พระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 : 3-4) มีอำนาจหน้าที่และภารกิจหลักในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติและ
ราชบัลลังก์ ความสงบเรียบร้อยของสังคมและบ้านเมือง การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การอำนวยความยุติธรรมและการจัดการจราจรกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) มีหน่วยงานกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 นครบาล สถานีตำรวจ จำนวนรวม 88 สถานี มีกำลังพลจำนวน 20,000 นาย ซึ่งกองบังคับการตำรวจนครบาลทั้ง 9 นครบาลเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติการที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการที่จะปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวนคดีต่าง ๆ ตามประมวลผลกฎหมายสืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง สืบสวนความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดำเนินการสืบสวนปราบปรามการโจรกรรมยานพาหนะ ดำเนินการสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่า

ดำเนินการสืบสวนปราบปรามบ่อนการพนัน สถานบริการ และแหล่งอบายมุขที่ผิดกฎหมาย ดำเนินการสืบสวนปราบปราม การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติดำเนินการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ดำเนินการสืบสวนติดตามคดีสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย Metropolitan Police Division (2019) งานสืบสวนจับกุมเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2478 ได้กำหนดขอบเขตของการสืบสวนจับกุมไว้อย่างชัดเจน การสืบสวนจับกุมจึงเป็นเครื่องมือหลักในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมทางสังคมให้อยู่ได้อย่างปกติสุขขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ของการสืบสวน เป็นการทำงานที่ต้องเกี่ยวพัน และกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล เช่น การตรวจค้นจับกุม คุมขัง เป็นต้น Office of the Council of State (1935) กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้บันทึกสถิติคดีอาญาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มฐานความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดพิเศษ ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จำนวนรับคำร้องทุกข์ 58,944 คดี จับกุมได้ 53,737 คดี ประชาชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถานีตำรวจนครบาล มีจำนวนมากถึง 5,692,284 คน และคดีความผิดที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จได้ทั้งหมด Metropolitan Police Division 1-9 (2019) โลกยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวัตถุ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และมนุษยชาติ ทำให้ทุกภาคส่วนบนโลกนี้ต้องมีการปรับตัว เพื่อให้สามารถก้าวตามทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และในส่วนต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เพื่อรองรับวิวัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี คือ มนุษย์ ทั้งทางด้านปริมาณ และวิถีการดำรงชีวิต ทำให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก

อาชีพนักสืบเป็นอาชีพหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่มักไม่ปรากฏข้อมูลการทำงานของอาชีพนี้มากนัก อาจเป็นเพราะอาชีพของนักสืบเป็นอาชีพที่ต้องเป็นผู้สืบหาข้อมูลอันเป็นความลับของผู้อื่น เพื่อจะนำมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวของผู้ว่าจ้าง หรือใช้เป็นข้อมูล ข้อเท็จจริงสำหรับเป็นพยานหลักฐานต่อศาล และในขณะเดียวกันยังรวมไปถึง การสืบหา ค้นหาข้อมูลหลักฐาน เพื่อใช้ในการพิสูจน์ความจริงในกระบวนการยุติธรรม คู่ขนานไปกับการทำงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้อีกด้วยจากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการส่งเสริมบทบาทของนักสืบเอกชนเพื่อสนับสนุน
การทำงานของตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยการรวบรวมบทบาทหน้าที่, ปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานด้านการสืบสวนที่มีอยู่ในปัจจุบันของนักสืบ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ, แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน ตลอดจนทางการส่งเสริมบทบาทของนักสืบเอกชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาล อันจะช่วยให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นำข้อมูลไปใช้ ในกระบวนการยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับประชาชนได้ต่อไป

บทบาทที่ถูกกำหนด สามารดำเนินการได้โดย การยกระดับอาชีพนักสืบเอกชน เป็นวิชาชีพนักสืบเอกชน โดยจัดตั้งสมาคมหรือสภาผู้ประกอบการธุรกิจนักสืบเอกชน รัฐต้องมอบหมายให้มีองค์กรกลาง ให้องค์กรกลาง
เสนอร่าง พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่าง ๆ และร่างจรรยาบรรณวิชาชีพนักสืบเอกชน ออกบังคับใช้ให้ถือปฏิบัติออกเป็นพระราชบัญญัติ มีการฝึกอบรมวิชาชีพ กับผู้มีประสบการณ์งานด้านสืบสวนจากตำรวจผู้เชี่ยวชาญ
จากนักสืบเอกชนที่มีประสบการณ์ ฝึกอบรมทางด้านกฎหมายเบื้องต้น ต้องจดทะเบียนเป็นในรูปของนิติบุคคลเท่านั้น ต้องมีการขึ้นทะเบียน ออกบัตรทำงานให้กับนักสืบเอกชน

การปฏิบัติหน้าที่ของนักสืบเอกชนตามสภาพความเป็นจริง สรุปได้ดังนี้

นักสืบเอกชนมีการปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาหรือเสาะแสวงหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐานตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยืนยันให้ทราบถึงความจริงในเรื่องราวต่าง ๆ ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะต้องการให้ไป สืบค้นภายในกรอบของกฎหมาย ติดตามพฤติกรรมคดีต่าง ๆ เพื่อหาพยานหลักฐานในการฟ้องคดีในทางศาล หรือ เป็นการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้พนักงานสอบสวน สืบหาบุคคลที่มีหมายจับของศาล ผู้เสียหายในคดี นั้นจะจ้างนักสืบเอกชน ติดตามหาตัวบุคคลตามหมายจับนั้น เมื่อพบตัวบุคคลตามหมายจับแล้ว นักสืบเอกชนก็จะทำการชี้ตัวให้ตำรวจทำการจับกุมตัวส่งศาลต่อไป

ความรับผิดชอบที่ต่อภารกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ของนักสืบเอกชน ต้องทำงานตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ทำรายงานตามความคืบหน้าของงาน บางครั้งต้องมีการประสานงานกับตำรวจ ทำงาน ร่วมกับตำรวจ และจัดทำบันทึกการจับกุมผู้ต้องหาบุคคลตามหมายจับ และนักสืบเอกชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ส่วนบุคคลได้ต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อการสืบค้นหาข้อมูล ความรับผิดระหว่างผู้ว่าจ้างและนักสืบเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ในเรื่องจ้างทำของ (มาตรา 587 -607) ต้องร่วมรับผิดชอบกับการกระทำของนักสืบเอกชนที่ได้กระทำต่อบุคคลภายนอกในการงานที่ได้สั่งให้ทำไปนั้นด้วยทั้งแพ่ง และอาญา (ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 428) (ประมวลกฎหมายอาญา เรื่องตัวการ ผู้ใช้ และ ผู้สนับสนุน มาตรา 83-86)

เจาะลึก นักสืบเอกชน อาชีพที่กุมความลับมากมายเอาไว้
เจาะลึก อาชีพนักสืบ อาชีพที่กุมความลับมากมายเอาไว้

ปัจจุบันยังไม่มาตรการที่ชัดแจนที่จะควบคุมนักสืบเอกชน แต่นักสืบเอกชนที่ดี ต้องมีจรรยาบรรณ ต่อลูกค้า ไม่รับงานสองฝ่าย ทำงานของนายจ้าง และนำข้อมูลของอีกฝ่ายไปขายให้กับ เป้าหมายหรือคนที่ถูกติดตาม ซื่อสัตย์ต่อองค์ ไม่นำทรัพย์สินของนายจ้างหรือองค์กร ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว รายงานข้อมูลตามความเป็นจริงไม่โกหก

การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของนักสืบเอกชนที่มีต่อองค์กรที่สังกัดจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ได้มาซึ่งความจริง ความถูกต้องแม่นยำ ความรอบคอบและเคารพกฎหมาย เพื่อปกป้องชื่อเสียงขององค์กร ต้องเข้าใจเนื้องานที่จะสืบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว มีความอดทน ทำงานไม่เป็นเวลา เตรียมพร้อมตลอด รักษาความลับของลูกค้า มีความคล่องตัวสูง รับงานสืบ
ต้องสอบให้ละเอียดทำงานต้องทำให้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง
สภาพการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของนักสืบเอกชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

ของนักสืบให้ชัดเจน บริษัทนักสืบเอกชนจะต้องมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติหน้าที่ของนักสืบเอกชนตามสภาพความคาดหวัง สรุปได้ดังนี้ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ควรจะมีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพนักสืบเอกชนนั้น นักสืบ ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซื่อสัตย์ต่อนายจ้าง ไม่ทุจริต ยักยอกทรัพย์ ลักทรัพย์นายจ้าง ฉ้อโกงนายจ้างโกหกให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ รายงานเท็จ  private investigator bangkok เอาทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ไม่ทำให้นายจ้าง หรือองค์กรเสียหาย ไม่ว่าจะทางแพ่งและทางอาญา ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ค้นหาหรือเสาะแสวงหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ตามความเป็นจริงและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่ล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินควรบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจ

ในการสืบหาข้อเท็จจริงตามความต้องการของผู้ว่าจ้างนั้น นักสืบเอกชนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ได้มาซึ่งความจริง ความถูกต้องแม่นยำ ความรอบคอบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ต้องสอบถามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ว่าต้องการหลักฐานอะไร และนำไปใช้ประโยชน์อะไร แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ ว่าสิ่งใดที่นักสืบเอกชนทำได้ และข้อจำกัดของนักสืบเอกขนที่สามารถหาข้อมูลได้ แจ้งผู้ว่าจ้าง หลักฐานอะไรที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นพนักงาน สอบสวน และเป็นหลักฐานที่ใช้พยานในชั้นศาลได้

แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้าง หรือแหล่งข้อมูลที่นักสืบได้ข้อมูลมา บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนการทำงานของตำรวจนครบาลด้านการสืบสวนสอบสวนโดยการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ถูกต้องและรักษาความลับของทางราชการ สืบหาข้อมูล ของตำรวจด้วยวิธีการต้มสังเกต ค้นหาข้อมูลจากกล้องวงจรปิด และ
ค้นหาข้อมูลระดับพื้นบ้านเชิงลึกเพื่อนำข้อมูลให้กับตำรวจเป็นผู้สอบสวนต่อไป เป็นสายข่าวให้กับตำรวจเป็นสายลับให้กับตำรวจ เป็นผู้ช่วยตำรวจการสืบหาบุคคลที่มีหมายจับตามทางคดีอาญา โดยส่วนมากจะเป็นคดีอาญาในความผิดอันยอมความได้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจกรณีสืบหาคนร้ายในคดีอาญาที่เป็นอาญาแผ่นดิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *